Medezeggenschapsraad

Op Kindcentrum Het Sterrenschip vinden we het belangrijk dat ouders kunnen meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. We kennen daarom ook verschillende overlegorganen, zoals de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).

 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van Het Sterrenschip bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten. De MR komt in principe tien keer per jaar bijeen om het beleid van de directie te bespreken en te toetsen. Zo nodig kan de oudergeleding of de personeelsgeleding de achterban raadplegen om tot een standpunt of advies te komen. De MR heeft recht op informatie van het bevoegd gezag (zoals begroting, beleidsvoornemens en schoolplan) en recht op overleg. Ook heeft de MR initiatiefrecht: hij mag voorstellen doen over alle aangelegenheden binnen de school. Door het adviesrecht en instemmingsrecht bij verschillende onderwerpen kan de MR daadwerkelijk invloed hebben op het gevoerde beleid. De zittingsperiode van de leden is drie jaar of (voor de oudergeleding) zolang hun kinderen op Het Sterrenschip naar school gaan. Als de zittingstermijn van een of meerdere leden is verstreken, kunnen ouders en leerkrachten zich aanmelden als nieuw lid. Als zich meer kandidaten aanmelden dan er zetels zijn, worden verkiezingen uitgeschreven. De MR-oudergeleding wordt gekozen door de ouders van Het Sterrenschip; de personeelsgeleding door de medewerkers. 
De MR-vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata worden vermeld in de jaarkalender. De medezeggenschapsraad heeft een eigen pagina op de website van Het Sterrenschip: kindcentrumhetsterrenschip.nl/mr. Hierop staan de notulen van elke vergadering en ook het jaarverslag van de MR. 
Is er een onderwerp dat u na aan het hart ligt en dat uw persoonlijke situatie overstijgt? Vertel het de MR door te mailen naar mr@kindcentrum-hetsterrenschip.nl

 

Samenstelling MR

  • Vincent Hegeman (oudergeleding)
  • Marijn Prins (oudergeleding)
  • Mariëlle Pruim (oudergeleding)
  • Hendrika de Vries-Huisman (oudergeleding)
  • Ad Oosterveld (personeelsgeleding)
  • Geke Jagt (personeelsgeleding)
  • Dorine Venema (personeelsgeleding)
  • Nicky Tenthof van Noorden (personeelsgeleding)


 

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.