De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Plateau heeft op bovenschools niveau de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) georganiseerd. De GMR heeft als taak het voorgenomen beleid en de daarbij horende voorgenomen besluiten van Plateau te toetsen. Dit betreft het algemene beleid voor de gehele Plateauorganisatie of als het beleid twee of meer scholen aangaat. Voorbeelden zijn: formatie, begroting, scholing personeel, voor- en naschoolse opvang en huisvesting. Ook heeft de GMR een taak in het bevorderen van onderling overleg en gelijke behandeling. Eenmaal per maand voert de GMR overleg met de directeur-bestuurder. Tijdens dit overleg worden diverse vergaderstukken besproken en er is ruimte om informatie te vragen of te krijgen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en de vergaderdata zijn opvraagbaar bij het secretariaat van Plateau.
De GMR bestaat uit afvaardigingen vanuit de ouders en vanuit de personeelsleden van de scholen van Plateau. De GMR kan bestaan uit tien leden; deze worden voor drie jaar gekozen door de leden van de MR-en. 

 

Samenstelling GMR:

Oudergeleding

  • Paul-Wim Boelens (voorzitter)
  • Sandra Dontje (secretaris)
  • Pim Albronda
  • Emiel Poort
  • Mariëlle Pruim


Personeelsgeleding

  • Tineke van der Hart
  • Mia Jansen
  • Sheila Polling
  • Natasja Smit
  • Janet Kuntz

 

De vergaderingen en de vastgestelde GMR-notulen zijn openbaar en op te vragen via gmr.plateau@plateau-assen.nl. De GMR staat open voor vragen en suggesties van MR-en, ouders en personeelsleden van Plateau. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.